+38 050 421 49 58 - Гаряча лінія

+38 050 493 44 94 - Приймальня

+38 095 761 73 99, 46 37 25, 46 51 30 - Довідка. Абонентський відділ

44 25 77, +38 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

[email protected]

Антикорупційна програма ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

 

Антикорупційна програма

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»  

   З М І С Т  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.........................................................5   стор.

 

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» .................................................................6

2 НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»............................................................................7

3  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»…..…………………………………………….8

4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ…………………………………………………………...........................11

5 ПОРЯДОК РЕГУЛЯРНОГО ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПЕРЕД ДИРЕКТОРОМ ПІДПРИЕМСТВА ………………………………..……..………..13

6  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»…..………………………………..………….14

7   УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ЇХ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ……………………………………………………………....16

8   ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З  КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ……………………………………………………………....17

9 ПРОЦЕДУРА ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ……………………………………………………………... …………...18

10 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР………………………….…………………………………………..…..20

11 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОКП У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ……..21

12  ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ                 ОСІБ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА……………………………………………………………...….22

 13 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ                       ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО» ……………………………..………………………………………………….……....23

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ...........................................................................................24-26

 

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Антикорупційна програма

комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»;

антикорупційне

законодавство

Закон України «Про запобігання корупції», інші нормативно-правові акти з питань запобігання корупції, Антикорупційна програма ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», інші організаційно-розпорядчі чи виробничі документи Підприємства  з питань запобігання корупції;

Уповноважений

посадова особа ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», уповноважена в установленому порядку на виконання функцій Уповноваженого згідно із Законом України «Про запобігання корупції;

 

 

 

 

корупційне правопорушення

діяння, що містить ознаки корупції, вчинене посадовою особою Підприємства, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція

використання посадовою особою Підприємства  наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди посадовій особі Підприємства  або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

посадові особи Підприємства

працівники ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та його відокремлених підрозділів, до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій, в тому числі у разі здійснення таких функцій тимчасово або за спеціальним повноваженням, покладеним на відповідного працівника правомочним органом або правомочною особою

потенційний конфлікт інтересів

наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

подарунок

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

правопорушення, пов’язане з корупцією

діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене посадовою особою Підприємства, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

приватний інтерес

будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях

реальний конфлікт інтересів

суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство)

 

 

 

 

1    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

 

 1. Ця Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності                 ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» .
 2. Цю Антикорупційну програму розроблено на підставі:
 • Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI «Про запобігання корупції»;
 • Закону України від 14.10.2014 № 1698-VIІ «Про Національне антикорупційне бюро України»;
 • Закону України від 14.10.2014 № 1699-VІІ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»;
 • Типової антикорупційної програми юридичної особи публічного права, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від ___________ № _________.

1.3     Ця Антикорупційна програма поширюється на всіх працівників Підприємства.

1.4     Цю Антикорупційну програму повинні знати всі працівники Підприємства.

1.5  Відповідальним за ведення цієї Антикорупційної програми є уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції .

 

2          НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ                                                  ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

2.1      Посадові особи Підприємства під час виконання своїх обов’язків повинні дотримувати норм етики і правил поведінки працівників, з урахуванням принципів та обмежень, визначених цією Антикорупційною програмою.

 1. Під час виконання своїх повноважень посадові особи Підприємства  зобов’язані:
  1. Неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
  2. Дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати посадові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
  3. Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
  4. Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати посадові повноваження та обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності.
  5. Не розголошувати і не використовувати в інший спосіб, ніж визначено законодавством та документами Підприємства, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх посадових повноважень та обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
  6. Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
 2.      Посадові особи Підприємства під час виконання своєї роботи самостійно   оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особа Підприємства вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора Підприємства .

 

 

 

 

3  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ                         У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ І ПРОТИДІЄЮ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»

 1. Посадові особи та працівники, які виконують роботу та перебувають з   Підприємством у трудових відносинах, зобов’язані:
  1. Не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Підприємства .

Утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства.

 1. Невідкладно інформувати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції , директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
 2. Невідкладно інформувати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції , директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» або іншими особами.
 3. Вживати заходи в межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Підприємства.
 4. Невідкладно інформувати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
 5. Протягом 1 робочого дня повідомляти уповноважену особою з питань запобігання та виявлення корупції   про направлення до  Національного агентства, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції чи інших органів влади інформації відповідно до вимог антикорупційного законодавства з наданням копій відповідних листів (повідомлень).
 6. Посадовим особам Підприємства забороняється:
  1. Використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно Підприємства або кошти в приватних інтересах.
  2. Безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із виконанням покладених на такі особи повноважень, а також якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.
  3. Прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
 7. Посадові особи Підприємства  зобов’язані:
  1. Вживати заходи для недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
  2. Не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.
  3. Вживати заходи для врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
  4. Повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника.
  5. Подавати декларацію про доходи, витрати, майно та зобов’язання фінансового характеру за минулий рік в установленому законом порядку.
  6. Протягом 10 календарних днів після відкриття ними чи членом їх сімей валютного рахунку в установі банку-нерезидента повідомити про це Національне агентство із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента.
  7. Протягом 10 календарних днів після отримання ними доходу, придбання майна на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, повідомити про це Національне агентство.
 8. Посадові особи Підприємства  вправі у визначеному законодавством та цією Антикорупційною програмою порядку звернутись за роз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання вимог антикорупційного законодавства (в тому числі врегулювання конфлікту інтересів) до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  та/або до Національного агентства.
 9. Посадові особи Підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених пунктом 3.2.2 цієї Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

 Обмеження, передбачене цим пунктом Антикорупційної програми, не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальновизнані знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

 1. Посадові особи Підприємства у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Підприємства ;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або директора ОКП , спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо посадова особа Підприємства виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або директора ОКП.

........... Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або директором Підприємства.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються у структурному підрозділі Підприємства, визначеному організаційно-розпорядчим документом ОКП.

Про виникнення обставин, передбачених цим пунктом Антикорупційної програми, посадові особи Компанії не пізніше наступного робочого дня зобов’язані письмово інформувати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує передачу предметів неправомірної вигоди, а також одержаних чи виявлених подарунків до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції не пізніше ніж протягом 15 календарних днів після складання акту про їх виявлення.

Положення цього пункту Антикорупційної програми не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених пунктом 3.5 цієї Антикорупційної програми.

 

 

4   ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 1. Функції уповноваженого з питань запобігання корупції в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» виконує призначена директором особа
 2. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.
 3. Не може бути призначена на посаду уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  особа, яка:

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства.

У разі виникнення обставин несумісності уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це директора Підприємства з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

 1. Звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  дозволяється лише після отримання згоди Національного агентства.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  може бути звільнена з посади достроково лише з підстав, визначених частиною п’ятою статті 64 Закону України «Про запобігання корупції».

Відділ кадрів ОКП, забезпечує інформування Національного агентства про звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  протягом двох робочих днів з дати його звільнення.

 1. Головним завданням уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції та забезпечення дотримання правил етичної поведінки в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
 2. Уповноважена особа з питань запобігання корупції перебуває у безпосередньому підпорядкуванні директора ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».
 3. Для забезпечення виконання покладених на нього функцій і завдань уповноважена особа має право:
  1. Отримувати від працівників Підприємства письмові та усні пояснення з питань, що стосуються виконання покладених на них функцій та завдань (в тому числі під час попереднього дослідження фактів, що можуть свідчити про порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів ОКП з цих питань; під час проведення службових розслідувань (перевірок) та щодо виявлених помилок у деклараціях  про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру).
  2. Отримувати від підрозділів ОКП інформацію та матеріали, в тому числі засвідчені належним чином копії або оригінали документів, матеріалів щодо проведення Підприємством закупівель, що необхідні для виконання покладених на них завдань та функцій, в тому числі з обмеженим доступом.
  3. Вилучати оригінали або у разі їх відсутності копії наявних в ОКП матеріалів та документів, що можуть свідчити про порушення працівниками Підприємства антикорупційного законодавства, внутрішніх документів з цих питань.
  4. Отримувати проекти документів, в тому числі договорів, для проведення їх перевірки на предмет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
  5. Отримувати доступ на склади, виробничі та інші приміщення ОКП, якщо це необхідно для виконання покладених на них завдань та функцій.
  6. Отримувати доступ до наявних в ОКП електронних засобів зберігання і обробки інформації та у разі необхідності вимагати від уповноважених працівників Підприємства оформлення відповідних документів на паперовому носії.
  7. Залучати до проведення перевірок та службових розслідувань працівників інших структурних підрозділів ОКП.
  8. Надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.
  9. Ініціювати перед уповноваженими посадовими особами та органами влади питання про притягнення працівників ОКП до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад, за порушення антикорупційного законодавства, внутрішніх документів Підприємства  з цих питань.

 

 

 1. ПОРЯДОК РЕГУЛЯРНОГО ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПЕРЕД ДИРЕКТОРОМ ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»

 

 1. Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в ОКП подається на вимогу директора ОКП.

 

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»

 

 1. Підприємством забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності ОКП.

Розробку таких заходів та здійснення контролю за їх виконанням забезпечує уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції з урахуванням вимог цієї Антикорупційної програми.

 1. Аналіз дотримання посадовими особами ОКП вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми чи інших документів Підприємства з питань запобігання корупції здійснюється уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  шляхом:
  1. Аналізу інформації щодо причетності працівників Підприємства  до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
  2. Дослідження окремих сфер діяльності Підприємства  з метою удосконалення діючих процесів для мінімізації наявних корупційних ризиків.
  3. Проведення антикорупційної експертизи організаційно-розпорядчих, виробничих документів, договорів та їх проектів, інших правочинів Підприємства .
  4. Проведення перевірки своєчасності подання посадовими особами Підприємства декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі – декларації), перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів та інших порушень.
  5. Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, виникнення корупційних ризиків або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
 2. Для перевірки даних щодо можливої причетності працівників Підприємства  до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень уповноважена особа може:

здійснювати запит документів та пояснень, проводитися попередній аналіз отриманих відомостей;

проводити фактичний огляд необхідних речей, застосовуватися інші методи фактичного контролю в межах повноважень уповноваженої особи ;

аналізувати іншу інформацію, отриману від працівників ОКП, громадськості, фізичних чи юридичних осіб, засобів масової інформації чи інших джерел.

Про підтвердження за результатами проведеного аналізу попередніх даних про причетність працівників ОКП до порушень законодавства уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції інформує директора ОКП шляхом подання службової записки. При цьому за необхідності може бути ініційовано необхідність застосування інших методів контролю (проведення перевірки діяльності підрозділу, службового розслідування тощо).

 1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  здійснюється перевірка поданих посадовими особами ОКП декларацій в установленому уповноваженим органом влади порядку.
 2. До виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності ОКП можуть залучатися громадські організації, а також незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

 

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ПРО ФАКТИ ПІДБУРЕННЯ ДО ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО ПРО ВЧИНЕНІ ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЧИ ОСОБАМИ КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

 1. Про можливі порушення антикорупційного законодавства в ОКП та/або про факти підбурення до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень працівники ОКП можуть повідомляти уповноважену особу або керівника Підприємства.

7.2   Для повідомлення про випадки, зазначені у пункті 7.1 цієї Антикорупційної програми, працівниками ОКП можуть також бути використанні такі шляхи як:

«скринька довіри (у разі її наявності);

телефонна лінія для повідомлення про випадки корупції в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»;

абонентська скринька для повідомлень про можливі порушення антикорупційного законодавства (у разі її наявності);

інші шляхи у разі їх створення у Підприємстві чи відокремленому підрозділі ОКП.

Інформація на «скриньку довіри», телефонну лінію та абонентську скриньку може бути надана без зазначення авторства (анонімно).

 1. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 2. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції забезпечує подання директору ОКП пропозицій щодо вжиття заходів для:

припинення виявленого порушення та усунення його наслідків;

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;

інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.

 

 

 1. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  1.   ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» забезпечує визначені законодавством умови для захисту працівників ОКП, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції в діяльності Підприємства. (далі – викривач).
  2. Працівник Підприємства, що надає допомогу в запобіганні та протидії корупції в Компанії, не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності чи підданий з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства іншою особою.
  3. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

 

 

 1. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО ТА ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
  1. Посадові особи ОКП зобов'язані:

1) вживати заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 1. Безпосередній керівник особи (керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади) протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
 2. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи (в тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без подання нею відповідного повідомлення).
 3. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.

Про направлення звернення до територіального органу Національного агентства посадова особа ОКП не пізніше наступного робочого дня зобов’язана письмово повідомити уповноважену особу з питань запобігання корупції.

 1. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону України «Про запобігання корупції».
 2. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

9.7    Посадова особа ОКП, у якої наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику.

9.8  Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється директором ОКП чи керівником структурного підрозділу ОКП в межах їх повноважень шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень особи;

-  переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

9.9    Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30 – 34 Закону України «Про запобігання корупції».

9.10  Посадові особи підприємство протягом 30 днів після призначення на посаду зобов’язані передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права шляхом укладання договору у порядку, встановленому статтею 36 Закону України «Про запобігання корупції».

У такому випадку посадовим особам забороняється:

передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї;

укладати договори, відповідно до яких здійснюється передача в управління іншій особі належних їм підприємств та корпоративних прав, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї таких осіб.

Посадові особи ОКП в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це:

Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору;

Уповноважену особу з питань запобігання корупції з наданням копій листа про направлення інформації до Національного агентства та копії укладеного договору.

 

 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ                        ОКП З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ І ПРОЦЕДУР

 

 1. У разі наявності проблем з питань розуміння змісту чи процедури виконання окремих норм антикорупційного законодавства працівники та посадові особи ОКП вправі звернутись за отриманням усного чи письмового роз’яснення до уповноваженої особи з питань запобігання корупції.
 2. Письмовий запит може оформлятися одним з таких способів:

листом у довільній формі, що підписується особою із зазначенням дати та надається уповноваженій особі з питань запобігання корупції в установленому в Підприємстві  порядку;

службовою запискою за підписом керівника структурного підрозділу, у якому працює особа, що реєструється та надається уповноваженій особи з питань запобігання корупції в установленому в ОКП порядку.

 1. Уповноважена особа надає роз’яснення не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту.

Про неможливість надання відповіді у такий строк (зокрема, через необхідність дослідження додаткових матеріалів, направлення запитів до органів влади та за наявності інших об’єктивних обставин) уповноважена особа інформує ініціатора запиту у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту Антикорупційної програми, із зазначенням терміну надання остаточної відповіді.

 1. Усне індивідуальне консультування уповноваженою особою з питань запобігання корупції посадових осіб ОКП проводиться у порядку, встановленому уповноваженою особою.

 

 

11….ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОКП У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ  

   

11.1…Уповноважена особа вправі ініціювати перед директором ОКП необхідність проведення семінарів, зустрічей та інших заходів з метою роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

11.2…До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

 

12.…ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ЩОДО ВИЯВЛЕНИХ ФАКТІВ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЦЕДУРА ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ВИМОГИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

12.1…У разі виявлення фактів, що свідчать про порушення антикорупційного законодавства посадовою особою ОКП, уповноважена особа з питань запобігання корупції вживає такі заходи:

-ініціює в установленому в ОКП порядку застосування дисциплінарного стягнення за наявності достатніх підстав;

-ініціює в установленому в ОКП порядку вжиття передбачених цією Антикорупційною програмою заходів контролю для дослідження виявлених фактів з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення антикорупційного законодавства посадовою особою Підприємства;

інформує у встановленому порядку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про виявлені порушення для вжиття ними заходів, передбачених законодавством.

12.2…Дисциплінарні стягнення можуть бути накладені на посадових осіб ОКП, що допустили порушення чи неналежне виконання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до норм трудового законодавства з урахуванням визначеного в Підприємстві порядку.

 

 

13……ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ     ОКП «МИКОЛАЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»

 

 

13.1…Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в установленому ОКП порядку з урахуванням особливостей, визначених цим розділом Антикорупційної програми.

13.2…Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:

13.3…У разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства (змінами, внесеними до діючих актів з цих питань);

13.4… ініціативи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, директора ОКП з метою уточнення чи удосконалення окремих положень Антикорупційної програми.

 

                                ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 

 

                                

Прізвище               

Посада                           

Підпис                                      

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5