44 25 78 - Приймальня

44 25 77, 095 822 11 66 (цілодобово аварійна)

[email protected]

Питання та відповіді

Питання та відповіді

Питання, які часто виникають у споживачів.

1. Коли починається та закінчується опалювальний період?

2. Який порядок розрахунку за послуги опалення, якщо в житловому будинку        встановлений прилад обліку теплової енергії?

3. Які існують норми при нарахуванні пільгової знижки на послугу централізованого опалення та яким документом це затверджено?

4. Як правильно розраховуватися за спожиту гарячу воду в разі встановлення квартирного лічильника води, якщо у складі сім'ї є пільговик?

5. В які терміни потрібно сплачувати за отримані послуги теплопостачання та яку відповідальність несе споживач, в разі несвоєчасно проведеної оплати?

6. Що робити, якщо якість послуг теплопостачання не відповідає нормативним параметрам?

7. В нашій родині низький сукупний дохід, не вистачає коштів для оплати за послуги теплопостачання. Як нам бути?

8. Як коригується оплата за опалення в будинках без теплових лічильників?

 

1. Коли починається та закінчується опалювальний період?

Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається місцевою радою за умови, що середньодобова температура повітря на протязі трьох діб:

    не перевищує 8 °С — для початку опалювального сезону;
    не нижче 8
  °С— для закінчення опалювального сезону.

Цей порядок визначений пунктом 5 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою КМУ № 630 від 21.07.2005 року.

2. Який порядок розрахунку за послуги опалення, якщо в житловому будинку або в квартирі встановлений прилад обліку теплової енергії?

У разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач оплачує послуги згідно з їх показниками пропорційно опалювальній площі квартири.

Приклад: розрахунку вартості опалення 1 м2 в будинку, який обладнаний приладом обліку теплової  енергії :

Кількість спожитої  житловім будинком теплової енергії за місяць згідно показників приладу обліку теплової енергії      51,1750 Гкал

Загальна опалювальна площа квартир житлового будинку            5820,40 м2

Розрахункова вартість опалення 1м2  :

51,1750 Гкал х 1482,50 грн./Гкал : 5820,40 м2 = 13,0346 грн.

Загальна опалювальна площа квартири     50,00 м2

Розрахункова вартість опалення квартири :

50 м2 х 13,0346 грн = 651,73 грн.

3.Які існують норми при нарахуванні пільгової знижки на послугу централізованого опалення та яким документом це затверджено?

Постановою Кабінету Міністрів України № 879 від 01.08.1996 р. встановлено, що громадянам, які відповідно до законодавства мають пільги щодо плати за користування тепловою енергією для опалення житла, зазначені пільги надаються в межах норм : 21 м2 опалювальної площі на одну особу і додатково 10,5 м2 на сім’ю. Нарахування за опалювальну площу, яка перевищує нормативну, проводяться без пільгової знижки.

Приклад:

Загальна опалювальна площа квартири 60,5 м2. Будинок без приладу обліку. В квартирі зареєстровано три особи,  дві особи користуються пільговою знижкою 25%. Нарахування здійснюються таким чином:

21,0 м2 + 21,0 м2 + 10,5 м2 = 52,5 м2 — опалювальна площа, на яку поширюється пільгова знижка;

60,5 м2 - 52,5 м2 = 8,0 м2 — опалювальна площа, на яку не поширюється пільгова знижка;

52,5 м2 х 39,21 грн х 0,75 = 1543,89 грн — нараховано з урахуванням пільгової знижки у розмірі 25%;

8,0 м2 х  39,21 грн = 313,68 грн — нараховано по повній вартості.

Всього до сплати: 1543,89 грн + 313,68 грн =  1857,57 грн 

 

4. Як правильно розраховуватися за спожиту гарячу воду в разі встановлення квартирного лічильника води, якщо у складі сім'ї є пільговик?

Відповідно до п. 22 «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», у разі встановлення індивідуальних приладів обліку гарячого водопостачання показники розподіляються пропорційно кількості мешканців у квартирі. Пільги споживачам з оплати послуг надаються на частку, отриману після такого розподілу, за фактичними витратами, але не більше діючої норми споживання у розмірі 1,6 м3.

Приклад:

В квартирі зареєстровано три особи, із них одна особа має право на пільгову знижку 50 відсотків. За місяць  використано 9м3 гарячої води. Нарахування здійснюються таким чином:

9 м3 : 3 особи = 3 м3 — спожито однією особою;

нараховано на 1 особу з урахуванням пільгової знижки 50 % :

 (1,6 м3 х 87,27 грн/м3  х 0,5) + (1,4 м3 х 87,27 грн/м3) =  69,82 грн + 122,18 грн = 192 грн;

нараховано по повній вартості на 2 особи, що не користуються пільговою знижкою:

3 м3 х 2 особи х 87,27 грн = 523,62 грн

 

Всього до сплати за 9 м3: 192,00 грн + 523,62 грн = 715,62 грн.

 

5. В які терміни потрібно сплачувати за отримані послуги теплопостачання та яку відповідальність несе споживач, в разі несвоєчасно проведеної оплати?

Порядок розрахунків регламентується Правилами надання послуг, затвердженими постановою КМ України № 630 від 21.07.2005 р.: розрахунковий період оплати послуг — один календарний місяць. Термін внесення платежів — не пізніше ніж 20 числа місяця, наступного за розрахунковим. У разі виникнення заборгованості, підприємство має право звертатися з заявами про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання до судових органів, що призведе до додаткових витрат споживача.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, зобов'язаний сплатити суму заборгованості із врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотка річних від простроченої суми (відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України).

6. Що робити, якщо якість послуг теплопостачання не відповідає нормативним параметрам?

Порядок перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг регламентований п.п. 33-39 "Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затверджених Постановою КМУ № 630 від 21/07/2005 року.

У разі неналежного надання або ненадання послуг підприємством споживач повідомляє про це підприємство в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником підприємства у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

Представник підприємства, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання підприємством факту неналежного надання або ненадання послуг.

Представник підприємства, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з підприємством точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник підприємства повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і підприємство визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником підприємства, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником підприємства. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та підприємства.

У разі неприбуття представника підприємства в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами підприємства у журналі реєстрації актів-претензій. Підприємство зобов'язане розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку підприємством відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

7. В нашій родині низький сукупний дохід, не вистачає коштів для оплати за послуги теплопостачання. Як нам бути?

Для малозабезпечених громадян державою передбачена державна соціальна допомога у вигляді призначення субсидії. На сьогодні кожен власник (квартиронаймач) має право на звернення до територіального управління праці та соціального захисту населення (УПтаСЗН) для оформлення субсидії на відшкодування витрат на поточну оплату житлово-комунальних послуг.

Адреси та контактні номери телефонів УПтаСЗН по м. Миколаєву:

УПтаСЗН Центрального району   - вул. Декабристів, 25         тел.  47-91-39

УПтаСЗН Заводського району      - вул. Морехідна, 9              тел.  34-60-28

УПтаСЗН Інгульського району     - вул. Миколаївська, 26      тел.  58-61-17

УПтаСЗН Корабельного району   - вул. Новобудівна, 1          тел.  60-09-05

 

8. Як коригується оплата за опалення в будинках без теплових лічильників?

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2015 №1037 Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря нарахування плати за послуги з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводі у житловий будинок лічильників теплової енергії здійснюється з урахуванням коефіцієнту, що враховує відхилення фактичних показників температури зовнішнього повітря від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення з урахуванням фактичної кількості днів надання цієї послуги. 

 

Початковими даними, для вищевказаного коефіцієнта, є середня розрахункова температура зовнішнього повітря для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах, фактичні температури зовнішнього повітря (згідно довідки про середньодобову температуру повітря Миколаївського обласного центру з гідрометеорології) та тривалість опалювального періоду в розрахунковому місяці.

У разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирних будинках засобів обліку теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання:

з централізованого опалення - з розрахунку за 1 м2 опалюваної площі квартири та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим (зі змінами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1037 від 30.10.2015 р.).

     Розрахунок вартості послуги теплопостачання таким споживачам проводиться відділом збуту енергії по роботі з фізичними особами ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” за формулою:

П = Т х Кі х (nфi /ni`) х S , де

П – місячна плата за послуги теплопостачання, грн.;

Т – тариф, вартість 1 м2 , грн/м2;

Кі – коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в і-му місяці;

nфi — фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення  у розрахунковому періоді  в  і-му місяці;

ni`  — календарна кількість діб в і-му місяці;

S – загальна опалювальна площа квартири – “опалювальна площа квартири – загальна площа квартири, без урахування площі лоджій, балконів, терас” згідно “Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005р, м2.

Згідно діючим в опалювальному періоді 2018-2019рр. тарифам для житлових будинків без приладів обліку теплової енергії вартість 1 м2 визначено у розмірі 33,25 грн. (затверджено Постановою Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №879 від 21.08.2018р.) в період з початку опалювального сезону до 31.12.2018р, та у розмірі 39,21 грн. (затверджено Постановою Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1759 від 10.12.2018р.) в період з 01.01.2019р. по теперішній час.

    Розрахунок коефіцієнта, що враховує відхилення фактичних показників від врахованих у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення (Кі), проводиться виконавцем послуг з централізованого опалення щомісяця шляхом визначення співвідношення фактичної розрахункової витрати теплової енергії на опалення 1 м2 опалюваної площі житлових будинків та норми витрати теплової енергії на опалення в і-му місяці розрахункового періоду. Середня розрахункова температура зовнішнього повітря опалювального періоду, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення для м. Миколаєва складає 2,39 0С.

     При розрахунку розміру вартості централізованого опалення для будинків без лічильників середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому періоді визначається як середньозважений показник на підставі офіційних даних Українського гідрометеорологічного центру (або іншої організації, що має право на представлення метеорологічної інформації) щодо температури зовнішнього повітря в кожній з діб розрахункового періоду, протягом яких фактично надавалася послуга з централізованого опалення. Згідно даних Миколаївського обласного центру з гідрометеорології середня температура повітря і, відповідно, коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу та тариф в опалювальному періоді 2018-2019рр.  склали:

 

Звітний місяць

Середня температура повітря місяця, С

Кі – коефіцієнт

Т – тариф, грн./м2

Вартість 1 м2 з урах. коеф. ПКМУ № 1037

11.2018р.

2,3

0,9272

33,25

26,7188*

12.2018р.

-0,4

1,1787

33,25

39,1917

01.2019р.

-1,5

1,2492

39,21

48,9811

02.2019p. +1.7 1,0368 39,21 40,6529
03.2019р +5,9 0,7751 39,21 30,3916
04.2019р +10,3 0,9849 39,21 6,4363*
10.2019р 11,8 0,00754 39,21 0,0954*
11.2019р 7,2 0,6959 39,21 27,1294*
12.2019р 4,2 0,8840 39,21 34,6616
01.2020p 1,1 1,0826 39,21 42,4487
02.2020p 3.3 0.9684 39.21 37.9711
03.2020р +7.6 0,662 39.21 26,1217

 

*розрахунковий тариф може змінюватись залежно від дати початку опалювального сезону  в кожному житловому будинку.

 

Вказані тарифи розповсюджуються на всі будинки м. Миколаєва, які не облаштовані приладами обліку теплової енергії.

Наприклад:

1. Житловий будинок не обладнаний приладом обліку. Неповний місяць надання послуги з теплопостачання (згідно Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради №1053 від 05.11.2018р.). Вартість опалення за листопад 2018р. розраховується:

 

33,25 грн/м2 х 0,9272 х 26 дн. / 30дн. х 47,00 м2 = 1255,78 грн., де

 

33,25 грн/м2 – це затверджений тариф  за 1 м2 для житлових будинків, які не обладнані приладом обліку теплової енергії;

0,9272 - коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в листопаді 2018р;

26 дн. - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення  у розрахунковому періоді  в  листопаді 2018р.;

30 дн. - календарна кількість діб в листопаді 2018р.;

47,00 м2 - загальна опалювальна площа квартири;

1255,78 грн. - місячна плата за послуги теплопостачання, грн.

 

 

2. Житловий будинок не обладнаний приладом обліку. Вартість опалення за січень 2019р. (повний місяць надання послуги з теплопостачання) розраховується:

 

39,21 грн/м2 х 1,2492 х 31 дн. / 31 дн. х 47,00 м2 = 2302,11 грн., де

 

39,21 грн/м2 – це затверджений тариф  за 1 м2 для житлових будинків, які не обладнані приладом обліку теплової енергії;

1,2492 - коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від врахованих під час розрахунку діючого тарифу в січні 2019р;

31дн. - фактична кількість діб надання послуги з централізованого опалення  у розрахунковому періоді  в  січні 2019р.;

31дн. - календарна кількість діб в січні 2019р.;

47,00 м2 - загальна опалювальна площа квартири;

2302,11 грн. - місячна плата за послуги теплопостачання, грн.